foobar foobar
Tom XIV, 1936
(French or German summaries)


Roman JAKIMOWICZ, Ś. p. Józef Żurowski (Nekrolog, spis prac naukowych, artykułów i notatek Józefa Żurowskiego) 1
Aarne M. TALLGREN, O metodzie archeologii przedhistorycznej 15
Józef ŻUROWSKI, Czara ze skamieliny jeżowca 24
Bolesław CZAPKIEWICZ, Ślady przemysłu świderskiego na stanowiskach wydmowych w okolicy Krakowa 32
Tadeusz SULIMIRSKI, Zagadnienie ekspansji kultury łużyckiej
na Ukrainę
40
Bolesław CZAPKIEWICZ, Osada z późnego okresu rzymskiego
pod Tarnowem
55
Helena CEHAK-HOŁUBOWICZOWA, Próbne wykopaliska w powiecie zbaraskim 59
Tadeusz SULIMIRSKI, Z zagadnień archeologii historycznej na Podolu 71
Salomon CZORTKOWER, Naddnieprzańskie czaszki historyczne 91
Jadwiga DYAKOWSKA, Analiza pyłkowa torfu z przedhistorycznej maty, znalezionej w Łączyńskiej Hucie w pow. kartuskim 92
Olga SEIDL, Węgle i drewna z kilku przedhistorycznych stanowisk Małopolski Wschodniej 96
Olga SEIDL, Przehistoryczne węgle i owocki Lithospermum z kopca wschodniego w Rosiejowie, w pow. pińczowskim 106
Stefan KRUKOWSKI, Paleolit Sowińca z r. 1935 116
Marcjan ŚMISZKO, Stan i potrzeby badań nad okresem cesarstwa rzymskiego w południowo-wschodniej Polsce 125
Marcjan ŚMISZKO, Grot dzirytu z runicznym napisem z Rozwadowa
nad Sanem
140
Tadeusz REYMAN, Problem ceramiki siwej na kole toczonej na tle odkryć
w górnym dorzeczu Wisły
147
Lubomir SAGAN, Materiały osteologiczne z pilkalń żmudzkich 176
Tadeusz SULIMIRSKI, Notatki archeologiczne z Małopolski Wschodniej 189
Roman JAKIMOWICZ, Państwowe Muzeum Archeologiczne, cele, organizacja i dotychczasowe dokonania 204
Recenzja: Jodkowski Józef. Grodzisko wołkowyskie (Roman JAKIMOWICZ) 220
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski