foobar foobar
Tom XV, 1938
(German or French summaries)


Konrad JAŻDŻEWSKI, Cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej
i związane z nimi ślady osadnictwa w Brześciu Kujawskim
1
Leon WILKOŃSKI, Grób ciałopalny z okresu rzymskiego z Krakówki pod Sandomierzem 106
Kazimierz SALEWICZ, Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej
w Myśliborzu
126
Kazimierz SALEWICZ, Cmentarzysko ciałopalne w Małusach Wielkich 147
Stanisław ŻEJMO-ŻEJMIS, Seria czaszek neolitycznych z Brześcia Kujawskiego 158
Zygmunt JAWORSKI, Czaszki świń z osady młodszej epoki kamiennej
we wsi Złota
187
Michał PĘKALSKI, Grodzisko przedhistoryczne w Leszczynie 202
Marian WAWRZENIECKI, Uzupełnienia i sprostowania do Rejestru Zabytków Przedhistorycznych powiatu miechowskiego 205
Recenzja: Kowalenko Władysław, Rola grodzisk w osadnictwie
wczesnohistorycznym i średniowiecznym, Poznań 1937, str. 24. Odbitka
z XIII-go tomu Roczników Historycznych (Roman JAKIMOWICZ)
206
Recenzja: W. Petsch, Dr., Die Vorgeschichtlichen Münzfunde Pommerns. Mitteilungen aus der Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer der Universität Greifswald, Tom V, Greifswald 1931 (Roman JAKIMOWICZ) 208
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski