foobar foobar
Tom XXIX/1, 1963
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jan KOWALCZYK, Terminologiczne konsekwencje 1
Materiały
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Młyniskach dawniej pow. Włodzimierz Wołyński 9
Miscellanea
Krzysztof DĄBROWSKI, Rezerwat archeologiczny na Zawodziu w Kaliszu 29
Sprawozdania
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Nowe odkrycia archeologiczne w Kruszwicy w 1956 r. 37
Teresa DĄBROWSKA, Teresa LIANA, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów w 1960 r. 44
Jacek MIŚKIEWICZ, Wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych w 1960 r. w miejscowości Zawady, pow. Grójec 60
Odkrycia
Jan GURBA, Historia odkrycia bursztynowego skarbu z Basonii 69
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kochowie, pow. Garwolin 71
Leokadia WROTEK, Jama kultury ceramiki wstęgowej malowanej z Nałęczowa, pow. Puławy 72
Jan GROMNICKI, Osadnictwo okresu lateńskiego i rzymskiego w Opatkowicach-Ogrodzisko, pow. Proszowice 73
W. MOSKAŁA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego z Opoki, pow. Puławy 74
Wojciech SZYMAŃSKI, Nowo odkryte stanowiska archeologiczne z okolic Płocka 78
Elżbieta DĄBROWSKA, Wczesnośredniowieczny kurhan ciałopalny na cmentarzysku Racibórz-Obora, pow. Rybnik 80
Leszek GAJEWSKI, Ciekawy zabytek ze Stradowa, pow. Kazimierza Wielka 83
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko z późnej fazy kultury pomorskiej we wsi Wola Szydłowiecka-Kolonia, pow. Łowicz 83
Aurelia KOGUS, Grób kultury ceramiki sznurowej ze Wzgórz Krzesławickich, pow. Kraków 86
Recenzje
T. Talbot-Rice: The Scythians, London 1957 (seria "Ancient Peoples and Places"), str. 256, ryc. 132 w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 87
Igor K. Swiesznikow: Pidsumky doslidżennja kultur bronzowoj doby Prikarpattja i zachidnowo Podillja, Lwiwśkij Derżawnyj Istorycznyj Muzej, Lwiw 1958, str. 1-29, mapy 4 (Jerzy GŁOSIK) 89
Pradzieje Ziem Województwa Kieleckiego, Przewodnik po Wystawie Archeologicznej, Muzeum Świętokrzyskie, Kielce 1959, str. 56, tabl. 14 (Jerzy GŁOSIK) 90
Krzysztof Dąbrowski: Kalisz prastary, Warszawa 1960, str. 268, mapy, liczne ryciny w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 90
Jerzy Gąssowski: Ziemia mówi o Piastach, Warszawa 1960, str. 212, liczne ryciny w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 91
Witold Hensel: Najdawniejsze stolice Polski, Warszawa 1960, str. 230, rycin 137, tablic 4 (Zbigniew BUKOWSKI) 91
Rudolf Jamka: Pradzieje i wczesne średniowiecze Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przemysłowego, Katowice 1960, str. 120, rycin w tekście 46 (Zbigniew BUKOWSKI) 92
Konrad Jażdżewski: Stosunki etniczne na Śląsku w I tysiącleciu przed n.e. i w I tysiącleciu n.e., Katowice 1960, str. 38, map w tekście 10 (Zbigniew BUKOWSKI) 92
Nouvelles fouilles archéologiques en Tchécoslovaquie, Praha 1960, str. 34, tablic 8, mapa 1 (Zbigniew BUKOWSKI) 92
Kazimierz Moskwa: O badaniach i ochronie zabytków archeologicznych, Rzeszów 1960, str. 31, ilustracje w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 93
Pravek Československa. Praca zbiorowa pod redakcją J. Neustupnego. Praha 1960, str. 490, rycin w tekście 195, fotografii 125 (Zbigniew BUKOWSKI) 93
Aleksander Gardawski, Jerzy Gąssowski: Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, str. 249, rycin 99, tablic VIII (Józef KOSTRZEWSKI) 94
Witold Hensel, Aleksandra Broniewska: Starodawna Kruszwica, Wrocław 1961, str. 170, rycin w tekście 305, tablic barwnych poza tekstem VII (Janusz MACKIEWICZ) 95
Zofia Jeżewska: A ślady zasypał piasek..., Poznań 1961, str. 229, liczne fotografie (Jerzy HALICKI) 96
Gabriela Mikołajczyk: Ziemia gnieźnieńska w okresie powstania Państwa Polskiego, Przewodnik po Wystawie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, Biblioteka popularnonaukowa nr 1, Poznań-Gniezno 1961, str. 44, ryc. 22 (Jerzy GŁOSIK) 97
W. Timpel, G. Möbes: Gefährdung der ur- und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung, "Ausgrabungen und Funde", T. 6, 1961, str. 221-223 (Zdzisław RAJEWSKI) 97
E. A. Rumjancew, Restawracija i konserwacija drewnich derewjannych powozok iż Zakawkazja i Ałtaja, "Sowetskaja Archeołogia" 1961, z. 1, str. 236-242 (Krystyna MUSIANOWICZ) 97
Kronika
Bogusław GIERLACH, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Archeologicznych dla m. st. Warszawy w latach 1960-1961 99
Irena GÓRSKA, Ogólnopolska Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza 101
Jan DĄBROWSKI, Komunikat o pracach Komisji Archeologicznej Komitetu Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego m. st. Warszawy 101
Róża MIKŁASZEWSKA, Wystawa ceramiki CPLiA w Warszawie 102
Michał KOBUSIEWICZ, Zjazd studentów archeologii z okazji 35-lecia istnienia Koła Naukowego Archeologów przy Uniwersytecie Poznańskim 102
Irena GÓRSKA, III Konferencja Naukowa Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej 102Tom XXIX/2, 1963
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Łucja i Jerzy OKULICZOWIE, Dwa wczesnośredniowieczne cmentarzyska z grobami ciałopalnymi a problem obrządku pogrzebowego na północnym Mazowszu 105
Materiały
Marian KACZYŃSKI, Materiały z cmentarzyska kurhanowego badanego w 1934 r. w miejscowości Mieżany, pow. Święciany na Wileńszczyźnie (LSRR) 119
Marian KACZYŃSKI, Materiały z badań 1934 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Sudata, pow. Święciany, na Wileńszczyźnie (LSRR) 138
Miscellanea
Wieńczysław PŁAWIŃSKI, Rekonstrukcja plastyczna i analiza odtworzonego materiału w świetle antropologii 157
Sprawozdania
Jerzy ANTONIEWICZ, Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1958-1960 na cmentarzysku w miejscowości Szwajcaria, pow. Suwałki 166
Jerzy OKULICZ, Sprawozdanie z badań prowadzonych w 1959 r. na osadzie i grodzisku w Osinkach, pow. Suwałki 193
Anna KOŚCIK, Ziarna zbóż i chwastów z osady jaćwieskiej z II-VI w. n.e. w miejscowości Osinki, pow. Suwałki 210
Maria GIERASIMOW, Szczątki drzewne z osady i grodziska w Osinkach, pow. Suwałki 214
Elżbieta PROMIŃSKA, Opracowanie szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznych grobów ciałopalnych i szkieletowych w miejscowościach Kęsocha i Kitki, pow. Prasnysz 216
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Powierzchniowe poszukiwania archeologiczne przeprowadzone w 1960 r. w miejscowości Dzikowo, pow. Górowo Iławeckie 221
Jerzy GŁOSIK, Wczesnośredniowieczny miecz żelazny, znaleziony w okolicach "Królikarni" w Warszawie 221
Jacek MIŚKIEWICZ, Wyniki badań powierzchniowych prowadzonych wzdłuż Wisły na odcinku Zakroczym-Wyszogród 222
Recenzje
"Człowiek w czasie i przestrzeni", kwartalnik Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, redaktor T. Dzierżykray-Rogalski, R. I-III, 1958-1960 (Zbigniew BUKOWSKI) 224
Paul Herrmann: Siódma minęła, ósma przemija... Przygody najwcześniejszych odkryć. Warszawa 1959, str. 579 + 29 map + 90 ilustracji w tekście (Zbigniew BUKOWSKI) 226
Jan Grześkowiak: Włocławek przed tysiącami lat, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Kultury i Muzeum Kujawskie, Włocławek 1960, str. 1-16, ryc. 11 i okładka (Jerzy GŁOSIK) 227
Jan Gurba: Neolithic Settlements on the Lublin Loess Upland, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin-Polonia, Vol. VX, 13, Sectio B (1960), Lublin 1961, str. 211-233, ryc. 9, streszczenie w językach rosyjskim I polskim (osobna odbitka) (Jerzy GŁOSIK) 227
Janusz Kuczyński, Zygmunt Pyzik: Kielecczyzna w świetle wykopalisk. Przewodnik po wystawie objazdowej, Kielce 1962, str. 30, ryc. bez numeracji (Jerzy GŁOSIK) 228
Kronika
Jerzy GŁOSIK, Archeologiczna wystawa polowa w Strzyżowie, pow. Hrubieszów 229
Danuta JASKANIS, Stała wystawa archeologiczna w Muzeum w Białymstoku 229
Danuta JASKANIS, Monograficzna wystawa o wczesnośredniowiecznym Drohiczynie 231
Danuta JASKANIS, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego w Białymstoku w latach 1960-1961 231
Halina MODRZEWSKA, Konferencja w sprawie konserwacji zabytkowego drewna 232
Jerzy ANTONIEWICZ, Konferencja nauk historycznych, poświęcona badaniom ziem północno-wschodnich w Białymstoku 232
Halina MODRZEWSKA, Konferencja na temat metod badawczych surowca i technologii zabytków archeologicznych 233
Irena GÓRSKA, X Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 233
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja w sprawie rezerwatów archeologicznych 234Tom XXIX/3, 1963
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Krystyna MUSIANOWICZ, Osada podgrodowa w Warszawie-Bródnie Starym w świetle badań 1961 r. 235
Sprawozdania
Tadeusz ŻUROWSKI, Cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 2 we wsi Szurpiły, pow. Suwałki na podstawie wykopalisk w latach 1958-1960 250
Barbara CZERSKA, Wyniki badań późnolateńskiej osady kultury celtyckiej koło Nowej Cerekwi, pow. Głubczyce w latach 1958-1960 289
Odkrycia
Róża MIKŁASZEWSKA, Sprawozdanie z badań na stanowisku 17 w Biskupinie, pow. Żnin, za lata 1959 i 1960 312
Jerzy GŁOSIK, Naczynie kultury pucharów lejkowatych wydobyte z Bugu w Drohiczynie, pow. Siemiatycze 314
Jerzy GŁOSIK, Nowe znaleziska z epoki kamiennej w rejonie Hrubieszowa 314
Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Jakubowicach, pow. Kraśnik 316
Teresa DĄBROWSKA, Znaleziska z okresu rzymskiego z Opola Lubelskiego 318
Róża MIKŁASZEWSKA, Grób kloszowy odkryty w Starogrodzie, pow. Mińsk Mazowiecki 319
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja w sprawie badania grodzisk w Berlinie (NRD) 320
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja muzeów regionalnych we Wrocławiu 320
Tadeusz ŻUROWSKI, Przemysł górniczy i krzemieniarski w ekspozycji terenowej w Krzemionkach Opatowskich 320
Zdzisław RAJEWSKI, "Archeologiczne okna wystawowe" 321
Zdzisław RAJEWSKI, Ratunkowe pogotowie wykopaliskowe 322Tom XXIX/4, 1963
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt wydany z okazji 90-lecia ukazania się pierwszego tomu Wiadomości Archeologicznych 1873-1963
Miscellanea
Konstanty MOLDENHAWER, Przydatność w archeologii metody fosforanowej i fluorowej oraz innych metod 323
Bogdan RUTKOWSKI, Naczynia w stylu Dicanusa w Polsce 328
Sprawozdania
Bogdan BALCER, Wyniki prac wykopaliskowych 1959 r. na stanowisku 4 w Biskupinie, pow. Żnin 331
Janina BUKOWSKA-GEDIGOWA, Bogusław GEDIGA, Osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej w Wąwolnicy, pow. Strzelin 352
Odkrycia
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko koło wsi Bagno, pow. Wołów 359
Tadeusz KALETYN, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bolkowicach, pow. Jawor 359
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko z XII w. w Dąbrowie Zielonej, pow. Radomsko 360
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Emilowie, pow. Bełchatów 360
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Krzeczynie Małym, pow. Lubiń Legnicki 361
Tadeusz KALETYN, Ślady grodziska w Krzeczynie Wielkim, pow. Lubiń Legnicki 361
Jan GURBA, Andrzej JASIŃSKI, Zniszczone cmentarzysko tzw. kultury ceramiki wstęgowej malowanej w Ornatowicach, pow. Hrubieszów 361
Leszek GAJEWSKI, Nowe znaleziska zabytków archeologicznych z miejscowości Wawrzeńczyce-Kolonia, pow. Proszowice 362
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1962 364
Bronisław CMELA, Wystawy archeologiczne w województwie rzeszowskim w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego 368
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Archeologicznej Konferencji Sprawozdawczej w Poznaniu 370
Jerzy SZWED, Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku 372
Hanna WIĘCKOWSKA, Maria MARCZAK, VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu (INQUA) 373
Tadeusz ŻUROWSKI, Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK 374
Eligia GĄSSOWSKA, Sesja archeologiczna w Sandomierzu 375
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski