foobar foobar
Tom XLIV/1, 1979
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Teresa WĘGRZYNOWICZ, Krzysztof Dąbrowski 3
Sympozjum Trakologiczne
Alexandre FOL, Thracia Pontica 8
Kiril JORDANOV, Structure sociale des Getes 18
Georgi KITOV, Проблемы, методика и дослижения в области иследования фракийских могильных курганов 24
Ljuba OGNENOVA-MARINOVA, Mesambria Pontica 34
Goranka TONCĚVA, La culture et l'art des Thraces aux VIIe et VIe siècles av.n.e. 41
Rozprawy
Wanda WOLSKA, L'interprétation du symbolisme de deux monuments funéraires de la Dacia Supérieure 55
Miscellanea
Wanda WOLSKA, Le dieu cuirassé de Napoca 61
Materiały
Jerzy BĄBEL, Groby neolityczne ze stan. I w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie 67
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Kości zwierzęce ze stanowiska w Tarławkach, woj. suwalskie 88
Recenzje
Recenzje pracy R. G. Tillotson: Museum Sekurity, Paryż 1977, s. 1-244, 76 zdjęć (L. URBAŃSKI) 97
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1977 100
Anna URBAŃSKA, Wystawa "Rzeźba Nusantary" 106
Jerzy GŁOSIK, Nowy Dwór Mazowiecki i jego okolice na tle pradziejów ziem Polski 107
Krystyna KRZECZKOWSKA, "Kartagina i jej zabytki" - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 108
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Dwie wystawy ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 108
Jerzy GŁOSIK, Pradzieje Mazowsza południowego 109
Jerzy GŁOSIK, Archeologia bliska społeczeństwu 110
Jan SIEKLICKI, Wystawy z okazji VIII Kongresu Międzynarodowego Muzeów Broni i Historii Wojskowej (IAMAM) w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 110
Jerzy GŁOSIK, Archeologia Puszczy Kampinoskiej 111
Kazimierz BIELENIN, Wystawa pt. "Hutnictwo żelaza przez 2000 lat - Badania archeologiczne w PRL" - eksponowana w Berlinie Zachodnim 111
Andrzej J. TOMASZEWSKI, Konferencja poświęcona konserwacji drewna biskupińskiego 113
Kazimierz BIELENIN, Wystawa polska pt. "Żelazo i archeologia, górnictwo i hutnictwo żelaza przed 2000 lat - Badania archeologiczne w PRL", eksponowana w Bochum i Monachium 114
Krystyna CHILMON, Ogólnopolskie Sympozjum Archeologiczno-Konserwatorskie: "Problemy zagospodarowania obiektów archeologicznych w aglomeracjach miejskich i kompleksach leśnych" 116
Jan D. ARTYMOWSKI, Wystawa "Starożytności Polskie" w Muzeum im. Ferenca Mora w Szegedzie 117
Marek BERO, "Rezydencja Karola Wielkiego w Ingelheim nad Renem" - wystawa w PMA w Warszawie 118
Kunka SZUBERT, Wystawa medali, odznaczeń, odznak oraz numizmatów w gmachu Arsenału 119
Kazimierz BIELENIN, Sympozjum poświęcone kontaktom gospodarczym Europy środkowej z prowincjami rzymskimi ze szczególnym uwzględnieniem roli żelaza 120Tom XLIV/2, 1979
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Lech CZERNIAK, Z badań nad problematyką równoleżnikowych kontaktów kulturowych społeczeństw dorzeczy Odry i Wisły w młodszej epoce kamienia (Zagadnienie tzw. wpływów kultury röseńskiej) 123
Anna UZAROWICZ-CHMIELEWSKA, Jamy neolityczne datowane radiowęglem z osady w Stryczowicach, woj. kieleckie 131
Teresa DĄBROWSKA, O pozornej niezgodności chronologicznej niektórych grobów kultury przeworskiej 144
Andrzej KOLA, Gerard WILKE, Archeologiczne badania podwodne reliktów wczesnośredniowiecznego mostu w Bobęcinie, w woj. słupskim w 1977 r. 156
Materiały
Krystyna MUSIANOWICZ, Zespół osadniczy z Gorodka obwód rowieński (USSR) w świetle wczesnośredniowiecznego osadnictwa Wołynia 168
Bibliografia
Teresa GARDAWSKA, Bibliografia prac Krzysztofa Dąbrowskiego za lata 1953-1979 207
Odkrycia
Jacek RYDLEWSKI, Paweł VALDE-NOWAK, Nowe znaleziska górnopaleolityczne w rejonie Krakowa 216
Sylwia WIERZBICKA-PAWŁOWSKA, Materiały krzemienne i ceramiczne ze stanowiska Plutycze, woj. Białystok 217
M. MACIEJCZYK, Ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej we wsi Muszkowice na Dolnym Śląsku 219
Ryszard F. MAZUROWSKI, Zabytki z grobu kultury amfor kulistych z miejscowości Górki-Sypniewo, woj. łomżyńskie 221
Ryszard F. MAZUROWSKI, Ślady osadnictwa pradziejowego na lewym brzegu Wkry, w pobliżu Zaborza, woj. ciechanowskie 222
Ryszard F. MAZUROWSKI, Materiały neolityczne i średniowieczne z miejscowości Bużyski, woj. białostockie 223
Jan MICHALSKI, Badania powierzchniowe przeprowadzone na terenie gminy Korsze, woj. olsztyńskie 224
Bazyli CZECZUGA, Edward KŁYSZEJKO, Znaleziska kory z jamy gospodarczej wczesnośredniowiecznej na stanowisku 18, w Biskupinie, gm. Gąsawa 226
Alina WIERSTAKOW, Naczynie kamionkowe z Bolesławca nad Prosną 227
Kronika
Jerzy GŁOSIK, Kazimierz Kuc (1901-1979)
Jerzy GŁOSIK, 3.000 - zgłoszenie do Pogotowia Archeologicznego PMA 231
Jerzy GŁOSIK, Pogotowie Archeologiczne w Rozgłośni Harcerskiej 232
Jerzy GŁOSIK, Harcerze z Węgrowa tworzą szkolne Koło Archeologiczne 232
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1978 232
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski