foobar foobar
Tom XLVIII/1, 1983 (1987)
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Magdalena TEMPELMANN-MĄCZYŃSKA, Próba rekonstrukcji stroju kobiecego kultury zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich 3
Renata MADYDA-LEGUTKO, Metalowe części pasów na obszarze kultury zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich 21
Miscellanea
Maria JAŻDŻEWSKA, Rzymski hełm legionisty znaleziony w Polsce 37
Materiały
Andrzej J. TOMASZEWSKI, Materiały kultur grobów kloszowych i przeworskiej z Ożarowa Mazowieckiego, woj. warszawskie 45
Andrzej KOKOWSKI, Andrzej KUTYŁOWSKI, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Woli Skromowskiej, woj. lubelskie 55
Wanda KOZAK-ZYCHMAN, Analiza antropologiczna materiałów kostnych ze stan. 1 w Woli Skromowskiej, woj. lubelskie 73
Marek OLĘDZKI, Grzegorz TESKE, Nowe materiały kultury przeworskiej z cmentarzyska w miejscowości Kurza, woj. kaliskie 77
Jan MICHALSKI, Kompleks stanowisk archeologicznych kultury przeworskiej w okolicy wsi Szymanów, woj. skierniewickie 93
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z cmentarzyska w Warszawie-Wilanowie 101
Odkrycia
Marek ZALEWSKI, Stanowisko mezolityczne ze Spychowa, woj. olsztyńskie 111
Olgierd FELCZAK, Stanowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brodach Pomorskich, woj. gdańskie 112
Anna UZAROWICZ-CHMIELEWSKA, Zabytki neolityczne ze Stryczowic, woj. kieleckie 113
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Grób kultury pomorskiej z Osieka, w woj. gdańskim 113
Andrzej GRZYMKOWSKI, Ciałopalny grób popielnicowy z bronią z Bud Garlińskich, woj. Ciechanów 117
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Dwie ostrogi z VI-VII wieku z Czekanowa, woj. siedleckie 119
Ludomir ŁOŹNY, Moneta bizantyjska w Zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 120
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Zapinki bałtyjskie odkryte na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Serocku, woj. warszawskie stołeczne 122
Jerzy GŁOSIK, Drobne materiały archeologiczne z okolic Żnina na Pałukach 123
Leszek GAJEWSKI, Nowo odkryte stanowisko archeologiczne w miejscowości Kadłubiska, woj. zamojskie 125
Wojciech BRZEZIŃSKI, Iwona DYSZY-KOŁAKOWSKA, Piec z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Wiązowna, woj. warszawskie stołeczne 126
Iwona DYSZY-KOŁAKOWSKA, Piec garcarski odkryty w miejscowości Kamieńczyk, woj. Ostrołęka 129
Iwona DYSZY-KOŁAKOWSKA, Nowożytny piec garncarski z Rzeczycy Długiej, woj. tarnobrzeskie 134Tom XLVIII/2, 1983 (1987)
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i Konserwatorstwo
Jan JASKANIS, Uwagi o rozwoju muzealnictwa archeologicznego w 40-leciu Polski Ludowej 139
Halina MODRZEWSKA, Erazm Majewski badacz starożytności i twórca Muzeum Archeologicznego w Warszawie w świetle swego "Notatnika" 163
Jolanta WROŃSKA, Muzea prehistoryczne i zbiory prywatne w Warszawie (od przełomu XIX i XX w. do 1918 r.) 193
Maria BAZIELICH, Z dziejów Oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z siedzibą w Nowej Hucie 211
Jerzy BĄBEL, Krzemionki dziś i jutro. Stan, badania i perspektywy zagospodarowania rezerwatu archeologicznego 223
Jerzy GŁOSIK, Dwudziestoletnia działalność Pogotowia Archeologicznego PMA w publikacjach prasowych i popularnonaukowych z lat 1963-1983 237
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski