foobar foobar
Tom LIV, 1995-1998 (2001)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Tom dedykowany doc. dr hab. Teresie Węgrzynowicz
Rozprawy
Wojciech WRÓBLEWSKI, Chronologia względna wczesnośredniowiecznych grodzisk środkowego i dolnego biegu Liwca. Próba analizy w świetle badań geologiczno-geomorfologicznych 3
Konferencja
Jacek ANDRZEJOWSKI, Konferencja Kultura wielbarska a wschodnia strefa kultury przeworskiej 23
Teresa DĄBROWSKA, Wschodnie tereny kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim 25
Ewa BOKINIEC, Uwagi na temat powiązań kultury oksywskiej z kręgiem jastorfskim i Europą Północną w świetle materiałów z cmentarzyska w Podwiesku, stanowisko 2, pow. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie 37
Wojciech MAZUREK, Materiały typu jastorfskiego ze stanowiska 5 w Wytycznie, gm. Urszulin, woj. lubelskie 49
Jacek ANDRZEJOWSKI, Wschodnia strefa kultury przeworskiej - próba definicji 59
Katarzyna CZARNECKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Oblinie, gm. Maciejowice, woj. mazowieckie 89
Katarzyna RUSIN, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Niemirowie, gmina Mielnik, woj. podlaskie 101
Andrzej KOKOWSKI, Ramy chronologiczne osadnictwa kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Polsce 109
Wojciech NOWAKOWSKI, Żelazne zapinki kuszowate z podwiniętą nóżką w europejskim Barbaricum 129
Ewa BOKINIEC, Wojciech SOSNOWSKI, Wstępne wyniki badań cmentarzyska kultury wielbarskiej w Linowie, gm. Świecie n/Osą, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 6 147
Dyskusja 153
Odkrycia
Tadeusz GALIŃSKI, Materiały późnopaleolityczne i mezolityczne z badań F. Tarczyńskiego w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku 157
Kinga STANEK, Aleksandra ŻÓRAWSKA, Nieznane zabytki neolityczne z Pomorza Wschodniego 161
Edelgarda M. FOLTYN, Eugeniusz FOLTYN, Nieznane zabytki o charakterze "nieużytkowym" z zachodniej części Karpat polskich 162
Tomasz PUROWSKI, Kamienny topór z Łubienicy, pow. pułtuski 164
Grażyna ORLIŃSKA, Siekierka brązowa z okolic Zegrza w woj. mazowieckim 165
Grażyna ORLIŃSKA, Dwie szpile brązowe ze wschodniej Wielkopolski 167
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Kolejne, przypadkowo odkryte groby z cmentarzyska w Warszawie-Zerzniu, stan. 4 169
Małgorzata KURZYŃSKA, Zbiór zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego z Podwieska stan. 2(?), pow. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie 173
Małgorzata CIEŚLAK-KOPYT, Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Sieciechowie, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, stan. "Wójtowa Góra" 175
Małgorzata CIEŚLAK-KOPYT, Materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej w Goryniu Kolonii, pow. radomski, woj. mazowieckie, stan. 1 178
Jacek ANDRZEJOWSKI, Nowe znaleziska z cmentarzyska kultury przeworskiej w Nadkolu nad Liwcem 180
Piotr IWANICKI, Zapinka z wysoką pochewką z miejscowości Błonie, pow. warszawski-zachodni, woj. mazowieckie 181
Paweł SZYMAŃSKI, Dwie zapinki znalezione w okolicach Mrągowa, woj. warmińsko-mazurskie 183
Mirosław JONAKOWSKI, Grób szkieletowy kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Lubieszewie, pow. Nowy Dwór Gdański, stanowisko 2 185
Paweł SZYMAŃSKi, Wiesław KAPLA, Kurhan z okresu wędrówek ludów z miejscowości Żubronajcie, gm. Krasnopol, woj. podlaskie 188
Tomasz KORDALA, Nieznane cmentarzysko wczesnośredniowieczne z Nowego Duninowa, pow. płocki, woj. mazowieckie 189
Wojciech WRÓBLEWSKI, Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Beniaminowie - Łąkach Radzymińskich, gm. Radzymin, woj. mazowieckie 191
Elżbieta KOWALCZYK, Weryfikacja i odkrycie nowych grodzisk nad środkową Pasłęką 192
Kronika
Jan JASKANIS, Teresa Liana (1933-1998) 197
Jan JASKANIS, George (Jerzy) Lambor (1927-1997) 198
Jan JASKANIS, Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) 198
Maria MIŚKIEWICZ, Andrzej PIOTROWSKI, Wspomnienie o doc. dr Krystynie Musianowicz (1908-1998) 200
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Spotkania z archeologią Litwy 201
Marcin ENGEL, Piotr IWANICKI, Konferencja naukowa Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne 202
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski