foobar foobar
Tom LVIII, 2006 (2006)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Elżbieta CIEPIELEWSKA, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z badań powierzchniowych w międzyrzeczu Pilicy i Wisły 3
Barbara BARGIEŁ, Kultura strzyżowska w świetle znalezisk grobowych 65
Jan SCHUSTER, O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41) 101
Miscellanea
Anna DRZEWICZ, Niezdobiony naszyjnik brązowy z haczykowatym zapięciem ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie
121
Anna STROBIN, Pęsetka brązowa z cmentarzyska kultury oksywskiej
w Wyczechowie, pow. kartuski
127
Magdalena MĄCZYŃSKA, Agnieszka URBANIAK, Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski 145
Magdalena MĄCZYŃSKA, Uwagi o niektórych typach zapinek II grupy serii wschodniej Oscara Almgrena 159
Jacek ANDRZEJOWSKI, Łukasz Maurycy STANASZEK,
Hanna MAŃKOWSKA-PLISZKA, Modła, grób 169 - pierwsza trepanacja czaszki z okresu wpływów rzymskich z ziem polskich
185
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Grób kultury wielbarskiej z cmentarzyska
z wczesnej epoki żelaza w Tynwałdzie na Pojezierzu Iławskim
201
Materiały
Andrzej Jacek TOMASZEWSKI, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z cmentarzyska kultury grobów kloszowych
w Wieliszewie
209
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych
w Wieliszewie, pow. legionowski
215
Radosław PROCHOWICZ, Osada z młodszego okresu
przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Strzyżowie,
pow. hrubieszowski, w świetle badań z lat 1935-1937 i 1939
265
Andrzej MACIAŁOWICZ, Cmentarzysko kultury przeworskiej
z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski
283
Odkrycia
Marek ZALEWSKI, Rogowy harpun z rzeki Wilgi 371
Jerzy LIBERA, Niecodzienny zabytek z Polesia Lubelskiego 372
Jerzy LIBERA, Barbara MATRASZEK, Znaleziska grobowe (?) kultury mierzanowickiej na Mazowszu 374
Tadeusz WIŚNIEWSKI, Unikatowy zabytek spod Starachowic 375
Marek FLOREK, Siekierka brązowa z miejscowości Senisławice,
pow. kazimierski
377
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Łukasz Maurycy STANASZEK,
Groby kloszowe na warszawskiej Sadybie
378
Radosław PROCHOWICZ, Szpila holsztyńska ze stanowiska 4
w Tomaszach, pow. ostrołęcki
384
Zbigniew NOWAKOWSKI, Nowe znaleziska z Kamieńczyka,
pow. wyszkowski
388
Piotr ŁUCZKIEWICZ, Perespa - kolejne cmentarzysko z okresu
rzymskiego ze wschodniej Lubelszczyzny?
390
Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK,
Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Prusiek, pow. sanocki, stan. 25.
Pierwsze cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w polskich Karpatach
394
Jacek ANDRZEJOWSKI, Łukasz Maurycy STANASZEK,
Andrzej GRZYMKOWSKI, Nieznane cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Żmijewie Kościelnym i Żmijewie Gajach, w pow. mławskim
401
Aleksandra RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ, Cezary SOBCZAK,
Ażurowa zapinka ze wsi Szczeberka, pow. augustowski - import czy naśladownictwo?
407
Marek FLOREK, Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy
z Sandomierza
410
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski